[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รายงารประจำปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนตัง
วันที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 100
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
 
 

 

โรงเรียนบ้านควนตัง  อำเภอห้วยยอดตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาปูน  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92130  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เปิดสอนระดับชั้น      ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2)  จำนวน 2 ห้องเรียน  และระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน  6  ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียนมีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 54.5 ตารางวา   เขตบริการ   เขตพื้นที่บริการ  2 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 มีนักเรียนจำนวน 108 คน ครู 6 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา       ขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลประเมินการพัฒนา ดังนี้
1.      มาตรฐานระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
 
 
 
 
P
1.1
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 
P
1.2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
 
 
 
 
P
1.3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
 
 
 
 
P
1.4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
 
 
 
 
P
2.1
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
 
 
 
 
P
2.2
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
 
 
 
 
P
2.3
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 
 
 
 
P
2.4
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
 
 
 
 
P
3.1
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
 
 
 
 
P
3.2
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
 
 
 
 
P
3.3
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 
 
 
P
3.4
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
 
 
 
 
P
4.1
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
 
 
 
 
P
4.2
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
 
 
 
 
P
4.3
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
 
 
 
 
P
4.4
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
 
 
 
P
4.5
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
 
P
 
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
5.1
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.2
ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
 
 
 
P
5.3
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
 
 
 
 
P
5.4
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
 
 
 
 
P
5.5
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.6
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน              การปรับการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.7
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 
 
 
 
P
5.8
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.9
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
5.10
ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
6.1
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
6.2
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
 
 
P
 
6.3
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
 
 
 
 
P
6.4
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
 
 
 
P
 
6.5
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
6.6
ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
 
 
 
 
P
6.7
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา
 
 
 
P
 
7.1
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
7.2
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
P
 
7.3
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
P
 
7.4
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 
 
 
P
 
7.5
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 8  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
 
 
 
P
8.1
กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
 
 
 
 
P
8.2
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 
 
 
 
P
8.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
 
 
 
 
P
8.4
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 
 
 
P
 
8.5
นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
P
 
8.6
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 9  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
9.1
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน
 
 
 
P
 
9.2
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่  10 การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
10.1
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
10.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
10.3
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส
 
 
 
 
P
10.4
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
 
 
 
 
P
11.1
จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
11.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของโรงเรียน
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  มาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 
 
 
P
ผลการประเมินโดยภาพรวมของโรงเรียน
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
 
 

 

โรงเรียนบ้านควนตัง  อำเภอห้วยยอดตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาปูน  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92130  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เปิดสอนระดับชั้น      ก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2)  จำนวน 2 ห้องเรียน  และระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน  6  ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียนมีพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ 54.5 ตารางวา   เขตบริการ   เขตพื้นที่บริการ  2 หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 มีนักเรียนจำนวน 108 คน ครู 6 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา       ขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลประเมินการพัฒนา ดังนี้
1.      มาตรฐานระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
 
 
 
 
P
1.1
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 
P
1.2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
 
 
 
 
P
1.3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
 
 
 
 
P
1.4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
 
 
 
 
P
2.1
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
 
 
 
 
P
2.2
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
 
 
 
 
P
2.3
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 
 
 
 
P
2.4
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
 
 
 
 
P
3.1
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
 
 
 
 
P
3.2
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
 
 
 
 
P
3.3
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 
 
 
P
3.4
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
 
 
 
 
P
4.1
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
 
 
 
 
P
4.2
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
 
 
 
 
P
4.3
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
 
 
 
 
P
4.4
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
 
 
 
P
4.5
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
 
P
 
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
5.1
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.2
ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
 
 
 
P
5.3
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
 
 
 
 
P
5.4
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
 
 
 
 
P
5.5
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.6
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน              การปรับการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.7
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 
 
 
 
P
5.8
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.9
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
5.10
ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
6.1
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
6.2
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
 
 
P
 
6.3
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
 
 
 
 
P
6.4
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
 
 
 
P
 
6.5
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
6.6
ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
 
 
 
 
P
6.7
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา
 
 
 
P
 
7.1
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
7.2
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
P
 
7.3
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
P
 
7.4
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 
 
 
P
 
7.5
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 8  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
 
 
 
P
8.1
กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
 
 
 
 
P
8.2
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 
 
 
 
P
8.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
 
 
 
 
P
8.4
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
 
 
 
P
 
8.5
นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
P
 
8.6
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 9  โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
9.1
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน
 
 
 
P
 
9.2
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่  10 การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
10.1
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
10.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
10.3
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส
 
 
 
 
P
10.4
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
 
 
(ต่อ)
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
 
 
 
 
P
11.1
จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
11.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของโรงเรียน
 
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  มาตรฐานระดับขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
 
 
 
P
ผลการประเมินโดยภาพรวมของโรงเรียน
 
 
 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์