[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหัวหิน
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 527
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 โรงเรียนบ้านหัวหินโดยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามกรอบการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ส่วนการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี 4 มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งชี้ และ ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ รวม 11 มาตรฐาน 54 ตัวบ่งชี้ โดยโรงเรียนบ้านหัวหินแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพการศึกษาตามประกาศ ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อศึกษาสภาพจริง จัดทำเครื่องมือประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและเก็บรวบรวมข้อมูลร่องรอยหลักฐานในการทำงาน โดยคณะกรรมการเริ่มดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 นำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
 
 
 
 
P
1.1
มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
 
 
 
P
1.2
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
 
 
 
 
P
1.3
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
 
 
 
 
P
1.4
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
 
 
 
 
P
2.1
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
 
 
 
P
 
2.2
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
 
 
 
P
 
2.3
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 
 
 
 
P
2.4
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
 
 
 
 
P
 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
 
 
 
 
P
3.1
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
 
 
 
 
P
3.2
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
 
 
 
 
P
3.3
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 
 
 
P
3.4
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
 
 
 
 
P
3.5
มีค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(ยิ้มง่าย ไหว้สวย เปี่ยมด้วยคุณธรรม)
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
 
 
 
P
 
4.1
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
 
 
 
 
P
4.2
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
 
 
P
 
 
4.3
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
 
 
 
P
 
4.4
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
 
 
P
 
4.5
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
 
 
P
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
5.1
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.2
ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
 
 
 
P
5.3
ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
 
 
 
 
P
5.4
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
 
 
 
 
P
5.5
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.6
ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน              การปรับการจัดประสบการณ์
 
 
 
 
P
5.7
ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 
 
 
 
P
5.8
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
 
 
 
 
P
5.9
ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
5.10
ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
 
 
 
 
P

 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
P
6.1
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
6.2
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 
 
 
 
P
6.3
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
 
 
 
 
P
6.4
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 
 
 
 
P
6.5
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
6.6
ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
 
 
 
 
P
6.7
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา
 
 
 
 
P
7.1
มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
P
7.2
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
7.3
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
7.4
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 
 
 
 
P
7.5
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
 
 
 
P
 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
 
 
 
P
8.1
กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
8.2
จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 
 
 
P
 
8.3
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
 
 
 
 
P
8.4
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
8.5
นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
P
8.6
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 
 
 
 
P
 
  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
 
 
 
P
9.1
เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
 
 
 
 
P
9.2
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่  10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
๑๐.๑
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
10.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
10.3
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *
 
 
 
 
P
10.4
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *
 
 
 
 
P
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
 
 
 
 
P
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
 
 
 
 
P
11.1
จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
P
11.2
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
 
 
 
 
P
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา
 
 
 
 
P
 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
๑.๑
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
 
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
ดีเยี่ยม
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ดี
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดี
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ดีเยี่ยม
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
ดีเยี่ยม
๑.๒
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ดีเยี่ยม
 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ดีเยี่ยม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ดีเยี่ยม
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ดีเยี่ยม
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม
 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
ดีเยี่ยม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดีเยี่ยม
    ๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ดีเยี่ยม
    ๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ดี
    ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ดีเยี่ยม
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเยี่ยม
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ดีเยี่ยม
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ดีเยี่ยม

 

 
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดีเยี่ยม
 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ดีเยี่ยม
 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ดีเยี่ยม
 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น
ดีเยี่ยม
สรุปภาพรวม
ดีเยี่ยม
 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวหินประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมกันจัดทำข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียน นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีศักยภาพมีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสำหรับเป็นเอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและการจัดทำรายงาน มา ณ โอกาสนี้ 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์