[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประจำปีของสถานศึกษา (SAR)ประจำปี 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 438
Bookmark and Share


 บทสรุปผู้บริหาร

 

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร  ที่ตั้ง  93  หมู่ 7  ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 12  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ 4, 7, 11, 12 มีข้าราชการครู  17  คน ครูลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ลูกจ้างธุรการจำนวน 1 คน นักการ/ภารโรงจำนวน 1 คน นักเรียน 2๖๑ คน

 

1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 เด็กที่พัฒนาด้านสังคม

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 เด็กที่พัฒนาด้านสติปัญญา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ

การศึกษาปฐมวัย             

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้

สูงขึ้น

ดีเยี่ยม

2.      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

ผลประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

ดี

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จุดเด่น

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

    1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นในบางกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนกล้าแสดงออกร่างเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด

   2.ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี

   3. มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ในกลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย และต่อเนื่องมาโดยตลอด

   4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัยจน

เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติการะเบียบของ

สังคม เช่นเข้าแถวต่อคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

    ๑.ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21อันได้แก่ มีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางวิชาการ การสื่อสาร และเทคโนโลยี การเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก และเป็นต้นแบบที่ดี จนได้รับเลือกเป็นวิทยากร ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เช่น กรรมการตัดสิน กิจกรรมสวนสนามของกิจกรรมลูกเสือ  - เนตรนารีและเป็นประธานในกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนต่างๆ

๒.      ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  โดยการประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมบริหารงาน  ยึดหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตนจนเป็นที่รักใครแก่คณะครู นักเรียน ผู้ร่วมงานและผู้ปกครองทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ผู้บริหารได้รับรางวัล“ ผู้บริหารดีเด่น” ในงานวันครูแห่งชาติ จากองค์กรครุสภา

๓.      ผู้บริหารวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนผู้บริหารกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ทันสมัย  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ผู้บริหารนำเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งกระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๔.      ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน จนเป็นที่

ยอมรับในโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง ในการเป็นประธานเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในเครือข่ายให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน รองรับในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

     5. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา อยู่ในระดับดีเยี่ยม

          6. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น รางวัลรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่66 ภาคใต้  ปีการศึกษา 2559 ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันขับขานประสานเสียงในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 66 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 เหรียญเงิน   ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

          7. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานวิชา หรือในงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ เพื่อนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

          8. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และได้จัดทำโครงการเพาะเห็ด และเลี้ยงปลาดุก เพื่ออาหารกลางวันให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

          9. สถานศึกษาได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามและให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากปัญหาความพร้อมทางทุนทรัพย์ในการเรียน ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าของโรงเรียนในการจัดหาทุนมาช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

          5. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

          6.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย

          7. ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   

          8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

          9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

          โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

          2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

          3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

          4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

ความต้องการและการช่วยเหลือ

          1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

          2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

          3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์