[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : เผยแพร่รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านนาเหนือ
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 424
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการใช้ชื่อเรียกรายงานประจำปี แตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี รายงานประจำปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมายไม่แตกต่างกัน คือ เป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ภายใต้บริบท อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเรียกชื่อรายงานเป็นแนวทางเดียวกันตามภารกิจหลักของสถานศึกษาในกฎกระทรวงฯ ข้อ 6 ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน และ ข้อ 14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จึงใช้ชื่อเรียกรายงานดังกล่าวว่า “รายงานประจำปีของสถานศึกษา”   แบบสรุป ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ  2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง  5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน การปรับการจัดประสบการณ์  5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง  5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย  5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา  7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย  10.1 จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  10.3 จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กมีคุณธรรม นำสติ อยู่อย่างพอเพียงเพื่ออัตลักษณ์ระดับปฐมวัย  10.4 ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นำสติ อยู่อย่างพอเพียง เพื่ออัตลักษณ์ระดับปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมาย  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  11.1 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา    แบบสรุป ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์