[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเขา อ.ห้วยยอด
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 492
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

**************

                                โรงเรียนวัดเขา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน  ครู  จำนวน 13 คน บุลากรทางการศึกษา  จำนวน  2  คน  จำนวนนักเรียน 205 คน  มีการจัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาประถมศึกษา

                                แนวทางการดำเนินงานตามหลักการสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) ได้แก่หลักการกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาหลักการมีส่วนร่วมหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

                                หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปหลักการมีส่วนร่วมได้กำหนดให้การบริหารสถานศึกษายึดหลักการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยบริหารในรูปคณะบุคคลเรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตัวแทน 6กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทน ผู้ปกครองผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ    มีบทบาทหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นรายงานผลการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีอำนาจหน้าที่อื่นที่ได้รับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางใน 4 ด้าน คืนด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปความสำเร็จของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) นอกจากจะยึดหลักการของ SBM   และแนวทางตามพ...การศึกษาแห่งชาติแล้วเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กฎ ระเบียบที่จะนำสู่การปฏิบัติจะต้องมีความชัดเจนนำไปปฏิบัติได้และจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง   เพื่อให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุดนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

                                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พุทธศักราช2545หมวด6มาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

                                ผลการดำเนินงานในภาพรวมปีการศึกษา2559 โรงเรียนได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน โดยอาศัยการบริหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ยึดหลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทั้งในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยการให้ความรู้ การสร้างสื่อการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการใช้การส่งเสริมให้ช่วยกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สำหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและแสดงความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการและการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ายผู้ปกครอง การดำเนินงานเหล่านี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง และปรากฏผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม อาทิทางด้านวิชาการ เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทดทดสอบทางการเรียน ระดับชาติ และรางวัลจำนวนมากจากการแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านวิชาการ  การจัดกิจกรรมด้านการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การปลูกจิตสำนึกทางด้านทักษะชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มีน้อย  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

                                ครูจัดกิจกรรมการสอนอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรฝึกให้ผู้เรียนมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมสรุปและร่วมแก้ปัญหา  ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และประสานกับผู้ปกครองอยู่เสมอ  จัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา  ควรมีการสอนซ่อมเสริมอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ  การนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

                                 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการและอบรมเลี้ยงดู โดยองค์รวมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญในลักษณะเล่นปนเรียน ให้ลงมือกระทำด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งกระบวรการกลุ่มและรายบุคคลที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็ก  จากการพัฒนาและส่งเสริม เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพตามวัย  นำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และด้านคุณธรรมจริยธรรม และโรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ  มาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน และเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ - สังคม สติปัญญา พัฒนาด้านมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปภาพรวม  ระดับการศึกษาปฐมวัย  ร้อยละ99.41 ระดับ  ดีเยี่ยม  และระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา   ร้อยละ  95.49ระดับดีเยี่ยม     ซึ่งดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอกจาก สมศ รอบสาม ทั้ง 2 ระดับข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์