[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 592
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-อนุบาล 2 ) จนถึงระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนทั้งสิ้น  315  คน (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา 31 มีนาคม 2559) มีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 13 คน ครูจ้างสอนนอกงบประมาณ 5 คน ครูธุรการ 1 คน ปฏิบัติงาน 3 โรงเรียน สรุปผลการประเมินตามระดับคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลดังนี้

                ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ได้คะแนนเฉลี่ย 91.76 ผลการประเมินรายด้านพบว่า ระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกด้าน และผลการประเมินรายมาตรฐานระดับคุณภาพดีเยี่ยม 9 มาตรฐาน และระดับคุณภาพดีมาก 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 และมาตรฐานที่ 5

                 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการประเมิน 4 มาตรฐาน มีผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี   ส่วนผลการประเมินรายมาตรฐานมีระดับคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน  1 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี จำนวน  3 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

                สำหรับการประเมินคุณภาพครั้งนี้ คณะกรรมการฯได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการในการช่วยเหลือ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

จุดเด่น

          ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีสุขภาพจิตดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาและด้านดนตรี นาฏศิลป์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน จากหน่วยงานต่าง ๆ การอ่าน คิดวิเคราะห์และการสื่อความ ตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้น 

          ด้านการจัดกระบวนการสอน ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทุกกลุ่มสาระ มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ทั้งนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จึงได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 จุดที่ควรพัฒนา

                ด้านคุณภาพผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตลอดปี และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเขียนอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปีที่ 6 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน  ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ควรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนำมาใช้ ครูควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้น และต่อเนื่อง  การพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของนักเรียน    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้วางแผนในการจัดการศึกษา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์